classiera loader

Všeobecné obchodné podmienky

 I. Všeobecné ustanovenia a definície základných pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa portálu www.megaprenajom.sk pri sprostredkovaní a využívaní služieb na tomto portáli.
2. Prevádzkovateľom portálu www.megaprenajom.sk (ďalej len Portál) a sprostredkovateľom služieb je obchodná spoločnosť Tomáš Mateovič – KOVMAT zapísaná pod číslom 105-24839 v obchodnom registri okresného súdu Bratislava.
3. Používateľom je každá fyzická a právnická osoba využívajúca služby Portálu.
4. Portál ponúka inzertné služby, ktoré sprostredkúvajú prenájom v rozličných kategóriach: nehnuteľnosti, auto, stavba, stroje, elektro atď.
5. Inzertný obsah je zverejnený Používateľom alebo na základe súhlasu Používateľa Prevádzkovateľom Portálu. Inzertný obsah informuje o ponuke a dopyte.

II. Základné podmienky používania

1. Používateľ Portálu sa zaväzuje rešpektovať podmienky Prevádzkovateľa Portálu. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
2. Prevádzkovateľ Portálu umožňuje Používateľom pridávať inzeráty na služby, na ktoré je Portál zameraný. Prevádzkovateľ je v postavení sprostredkovateľa, nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov a priebeh samotného obchodu – kvalitu produktov, dodanie, zaplatenie a pod.
3. Používateľ sa zaväzuje uverejňovať inzertný obsah, ktorý je pravdivý a v súlade so zameraním Portálu, a nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Používateľ je zároveň povinný uvádzať aktuálne informácie o produktoch a službách a v prípade zmien informácie aktualizovať.
4. Používateľ sa zaväzuje inzerovať len vlastné služby. Pokiaľ by Prevádzkovateľ mal odôvodnené podozrenie, že Používateľ inzeruje služby tretieho subjektu, má oprávnenie takúto inzerciu odstrániť bez nároku na náhradu.
5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie informácií z inzerátov tretími osobami.
6. Prevádzkovateľ nie je oprávnený odovzdať prihlasovacie údaje Používateľa tretím osobám alebo sa pokúšať o neoprávnený prístup či manipuláciu s dátami Používateľa.
7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť možnosť pridávania inzerátov i zmazanie už existujúceho inzerátu bez udania dôvodu, v prípade ak boli porušené Všeobecné obchodné podmienky Portálu, bez nároku na náhradu.
8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť, prípadne zmazať inzerát, ktorý je v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, bez nároku na náhradu.
9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstraňovať správy obsahujúce materiál, ktorý je podľa Prevádzkovateľa urážajúci, hanlivý alebo inak neprijateľný a poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa a/alebo portálu, alebo znižuje kvalitu služieb.
10. Prevádzkovateľ má právo prepojiť Portál s inými portálmi, ktorých je správcom.
11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto Všeobecné obchodné podmienky.

III. Ochrana osobných údajov

1. Používateľ dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi s cieľom poskytovať služby na Portáli. Prevádzkovateľ uchováva meno a priezvisko Používateľa, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré Používateľ sám uviedol pri pridávaní inzerátu alebo vo svojom používateľskom konte.
2. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ osobné údaje spracoval s cieľom informovať a propagovať Používateľa.
3. Prevádzkovateľ je zaviazaný nakladať s osobnými údajmi Používateľa podľa Zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).
4. Používateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli zverejnené tretím osobám, pričom tretími osobami môžu byť iba iní používatelia a partnerské subjekty Portálu.
5. Prevádzkovateľ použije údaje o Používateľovi iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov.
6. Prevádzkovateľ má právo odtajniť údaje Používateľa Portálu, pokiaľ je to nevyhnutné z hľadiska dodržania platných zákonov alebo v rámci súdnych sporov alebo správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom.
7. Používaním Portálu Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete TU

IV. Pravidlá a podmienky používania Portálu

1. Podmienkou na využívanie Portálu je úplná registrácia a otvorenie účtu. Prevádzkovateľ zabezpečí Používateľovi aktiváciu účtu.
2. Používateľ je plne zodpovedný za textový, vizuálny a audiovizuálny obsah vlastných uverejnených inzerátov.
3. Používateľ sa zaväzuje uverejňovať obsah v súlade s platnými normami SR. Svojím obsahom nesmie zasahovať do práv iných používateľov alebo hocijakým spôsobom znevažovať ich dobré meno.
4. Používateľ sa zaväzuje uverejňovať len pravdivé a presné informácie o inzerovaných službách. Používateľ neuverejňuje rovnaký inzerát duplicitne.
5. Používateľ sa zaväzuje umiestňovať inzeráty do kategórií, ktoré službe zodpovedajú.
6. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli bude v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
7. Používateľ nemá oprávnenie akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Portálu a nakladať s ním s cieľom komerčného využitia.
8. Používateľ sa zaväzuje pridávať inzeráty iba v slovenskom jazyku.
9. Prevádzkovateľ sprostredkúva Používateľom doplnkové služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania Portálu.

V. Doplnkové služby

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktoré nie sú podmienkou využívania Portálu.
2. Doplnkové služby sú dostupné pre všetkých Používateľov. Používatelia sa po aktivácii zaväzujú využívať ich v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Medzi doplnkové služby Portálu patrí: platba na bankový účet.
4. Doplnkovou službou Portálu je spoplatnená služba Topovanie inzerátu.
5. Medzi spoplatnené doplnkové služby Portálu patrí služba “30 dňový balík” v hodnote 5 €. Táto Služba umožňuje Používateľovi jedno topovanie vybranej ponuky na obdobie 30 dní.
6. Medzi spoplatnené doplnkové služby Portálu patrí služba “180 dňový balík” v hodnote 15 €. Táto Služba umožňuje Používateľovi jedno topovanie vybranej ponuky na obdobie 180 dní.
7. Medzi spoplatnené doplnkové služby Portálu patrí služba “360 dňový balík” v hodnote 20 €. Táto Služba umožňuje Používateľovi jedno topovanie na obdobie 360 dní.

VI. Zodpovednosť za škody a reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené Používateľom a tretím osobám v súvislosti s používaním Portálu. Používateľ využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko.
2. Prevádzkovateľ nezaručuje bezchybnú činnosť Portálu a nezodpovedá za škodu spôsobenú Používateľovi v súvislosti s nefunkčnosťou Portálu. Zároveň má Prevádzkovateľ právo Portál odstaviť bez udania dôvodu.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za textový, vizuálny, audiovizuálny obsah ani za gramatickú úpravu inzerátov uverejnených Používateľmi.
4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť Používateľov Portálu.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť funkčnosť platených doplnkových služieb.
6. Používateľ má právo podať reklamáciu týkajúcu sa spoplatnených služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
7. V prípade záujmu o podanie reklamácie je oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa na emailovej adrese info@megaprenajom.sk. Podaná reklamácia musí obsahovať presný opis reklamovanej skutočnosti.
8. Prevádzkovateľ sa v prípade pádnej reklamácie zaväzuje preveriť dané skutočnosti a podniknúť kroky k možnej náprave.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ má právo služby Portálu meniť podľa potreby v prípade, že týmto konaním neporuší práva Používateľov.
2. Prevádzkovateľ má právo meniť ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok z dôvodu akýchkoľvek zmien v poskytovaní služieb. Používateľ berie na vedomie, že platná je vždy posledná verzia Všeobecných obchodných podmienok.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zmeny Všeobecných obchodných podmienok uverejniť na svojich internetových stránkach.
4. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.

V Bratislave dňa 25. 5. 2018

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone